ปายฉีดวัคซีน : ตรวจสอบรายชื่อนัดฉีดวัคซีนวันที่ 16(เพิ่มเติม) , 19,27กันยายนและ 1ตุลาคม

ตรวจสอบรายชื่อคิวนัดวันที่ 16 กันยายน 2564 (เรียกเพิ่มเติม) คลิกที่นี่ >> call-16092564-add ตรวจสอบรายชื่อคิวนัดวันที่ 19 กันยายน 2564 คลิกที่นี่ >> call 19092564 8888 -9094 ตรวจสอบรายชื่อคิวนัดวันที่ 27 กันยายน 2564 คลิกที่นี่ >>call 27092564 9095 – 9352 ตรวจสอบรายชื่อคิวนัดวันที่ 1 ตุลาคม 2564 คลิกที่นี่ >>call 01102564 9353 – 9725

รพ.ปาย :ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ รพ.ปาย : ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา บัดนี้การสอบคัดเลือกได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ดังนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก>>  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านพนักงานประกอบอาห  ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร รพ.ปาย นางสาวศิริลักษณ์ หน่อคำ   ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก นางสาวสุพรรณี อิ่งต๊ะ         สำรองที่ 1 ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก มาทำการรายงานตัว วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 08:30 น. ณ ห้องบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลปาย หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร: เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พว.รพ.ปาย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร: ประกาศจากสำนักงานสาธาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อจัดจ้างบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา ดังนี้ รพ.ปาย : ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ   จำนวน  2 อัตรา  และ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน)  จำนวน 1 อัตรา บัดนี้การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ดังนี้ อ่านเอกสารเต็ม คลิก>> ว 1969 ส่งประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเล ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ รพ.ปาย เลขที่ตำแหน่ง 1มส00589 และ 1มส00614 นางสาวเครือวัลย์ อริยากรกุล ผ่านการเลือกสรร นางสาวอาทิตยา ดวงทิพย์    ผ่านการเลือกสรร นางสาวกมลลักษณ์ จันทร์ศิริ  สำรองอันดับ 1 นางสาวสุชัญญา ยวงมณี        สำรองอันดับ 2 นางสาวเกษมณี โกฏิคำ  […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก : พกส รพ.ปาย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก: ประกาศจากสำนักงานสาธาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อจัดจ้างบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา ดังนี้ รพ.ปาย : ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ   จำนวน  2 อัตรา  และ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน)  จำนวน 1 อัตรา บัดนี้การรับสมัครสิ้นสุดลงแล้วจึงขอประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบดังนี้ อ่านเอกสารเต็ม คลิก>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเม   ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ รพ.ปาย นางสาวกมลลักษณ์ จันทร์ศิริ นายวีรพงษ์ พิทักษ์คีรีภูมิ นางสาวอาทิตยา ดวงทิพย์ นางสาววัชราภรณ์ สินยังธนากูล นางสาวเครือวัลย์ อริยากรกุล นางสาวสุชัญญา ยวงมณี นางสาวฐิติยา ดวงพุทธา นางสาวเกษมณี โกฏิคำ นางสาวอัญชลี สง่าพรทรัพย์กุล นางสาวพิมพ์นประภา นะคำ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) : […]

ปายฉีดวัคซีน : ตรวจสอบรายชื่อคิวฉีดวัคซีนเดือนกันยายน 2564 วันที่ 6,8,9,15,16

ตรวจสอบรายชื่อคิวนัดวันที่ 1 กันยายน 2564 คลิกที่นี่ >> call-01092564 ตรวจสอบรายชื่อคิวนัดวันที่ 6 กันยายน 2564 คลิกที่นี่ >> call-06092564 ตรวจสอบรายชื่อคิวนัดวันที่ 8 กันยายน 2564 คลิกที่นี่ >> call-08092564 ตรวจสอบรายชื่อคิวนัดวันที่ 13 กันยายน 2564 คลิกที่นี่ >>call-13092564 ตรวจสอบรายชื่อคิวนัดวันที่ 15 กันยายน 2564 คลิกที่นี่ >> call-15092564 ตรวจสอบรายชื่อคิวนัดวันที่ 16 กันยายน 2564 คลิกที่นี่ >> call-16092564

ตรวจสอบรายชื่อฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 วันที่ 2-3 กันยายน 2564

ตรวจสอบรายชื่อฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 วันที่ 2-3 กันยายน 2564 (เดิมนัดวันที่ 27-28 กันยายน 2564)ดังรายชื่อดังต่อไปนี้ ขอให้ทุกท่านที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ในวันเวลาดังกล่าวด้วยนะครับ เนื่องจากเคยรับเข็มที่ 1 มาแล้ว ตรวจสอบรายชื่อฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 วันที่ 2 กันยายน 2564 คลิกที่นี่ >> 02092564 ตรวจสอบรายชื่อฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 วันที่ 3 กันยายน 2564 คลิกที่นี่ >> 03092564

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉีดวัคซีนเพื่อแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2564

โรงพยาบาลปายขอเชิญชวนประชาชนอายุมากกว่า 18 ปี ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค หญิงตั้งครรภ์อายุ 12 สัปดาห์ขึ้นไปเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ โรงพยาบาลปาย ในกิจกรรม  ฉีดวัคซีนเพื่อแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2564  

ตรวจสอบรายชื่อฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 AstraZeneca รอบวันที่ 11,25,26,27 สิงหาคม 2564

ปายฉีดวัคซีน : ตรวจสอบรายชื่อฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 AstraZenecaรอบวันที่ 11,25,26,27 สิงหาคม 2564 ตรวจสอบรายชื่อคิวนัดวันที่ 11 สิงหาคม 2564 คลิกที่นี่ >> 11082564 ตรวจสอบรายชื่อคิวนัดวันที่ 25 สิงหาคม 2564 คลิกที่นี่ >> 25082564 ตรวจสอบรายชื่อคิวนัดวันที่ 26 สิงหาคม 2564 คลิกที่นี่ >> 26082564 ตรวจสอบรายชื่อคิวนัดวันที่ 27 สิงหาคม 2564 คลิกที่นี่ >>  27082564

ปายฉีดวัคซีน : ตรวจสอบรายชื่อคิวฉีดวัคซีนรอบวันที่ 13 สิงหาคม – 20 สิงหาคม 2564

ปายฉีดวัคซีน : ตรวจสอบรายชื่อคิวฉีดวัคซีนรอบวันที่ 13 สิงหาคม – 20 สิงหาคม 2564 ตรวจสอบรายชื่อที่ผ่านมา >> คลิกที่นี่ << ตรวจสอบรายชื่อคิวนัดวันที่ 13 สิงหาคม 2564 คลิกที่นี่ >> 13082564 ตรวจสอบรายชื่อคิวนัดวันที่ 16 สิงหาคม 2564 คลิกที่นี่ >> 16082564 ตรวจสอบรายชื่อคิวนัดวันที่ 18 สิงหาคม 2564 คลิกที่นี่ >> 18082564 ตรวจสอบรายชื่อคิวนัดวันที่ 19 สิงหาคม 2564 คลิกที่นี่ >>  19082564 ตรวจสอบรายชื่อคิวนัดวันที่ 20 สิงหาคม 2564 คลิกที่นี่ >>  20082564

1 2 3 7