รพ.ปาย :ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีผ่านการสอบคัดเลือก: เพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาจ่าย นั้น

บัดนี้การสอบคัดเลือกได้สิ้นสุดลงแล้วจึงขอประกาศผู้มีผ่านการสอบคัดเลือก ดังนี้

อ่านเอกสารฉบับเต็มคลิก>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
 1.นางสาวอาทิตยา ปัญญาดี  ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
2.นางสาววชรกมล กันทาสุข  ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
3.นางสาวสุนันทา อ่วมสุวรรณ  ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์

1.นางสาวกนกลดา อินทมา ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

จึงขอให้ผู้ได้รับการผ่านการสอบคัดเลือก มารายงานตัวในวันที่ 1 พฤษาคม 2567 เวลา 08:30 น. ณ ห้องบริหารงานทั่วไป (ตึกอำนวยการ)  โรงพยาบาลปาย หากไม่มารายงานตัว ตาม วัน เวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์