แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2567

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 ราบละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่>>>>>>2.1 จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซือจัดจ้าง ปีงบประมาณ2567 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่>>>>>ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2567

บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานขออนุมัติเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง1ยา buyplan2564finalส่งสสจ 2ทันตกรรม แผนจัดซื้อ64รวม รพสต 3 แผนวัสดุวิทย์ ปี64 4แผนวัสดุ เวชภัณฑ์มิใช่ยาปี 64 ส่ง สสจและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศ โรงพยาบาลปาย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับจังหวัด 20 % ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศ โรงพยาบาลปาย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับจังหวัด 20 % ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่>>>>>เผยแพร่แผน 20 _

ประกาศ โรงพยาบาลปาย เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ โรงพยาบาลปาย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ ๗๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่>>>>เผยแพร่แผน EGP

1 2