วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

เราเป็นโรงพยาบาลที่มีสิ่งแวดล้อมสดใส ใส่ใจบริการ
บริหารดี มีมาตรฐานสากล ประชาชนและเจ้าหน้าที่มีสุข

รายละเอียด คลิกที่นี่>>> 1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH