รูปธรรม 9

รูปธรรม 9 (Nine Pai Quality Model)

1. การตอบสนองต่อเข็มมุ่ง (Hoshin)
2. การประเมินตนเอง (Self Assessment)
3. 12 กิจกรรมทบทวน 12 Action Review

 1. การดูแลผู้ป่วย
 2. ทบทวนข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน
 3. ทบทวนการส่งต่อ ขอย้าย ปฏิเสธการรักษา
 4. ทบทวนการตรวจรักษาโดยผู้ที่ไม่ใช่แพทย์
 5. ทบทวนความเสี่ยง
 6. การป้องกันการติดเชื้อ
 7. การป้องกันและเฝ้าระวังความคลาดเคลื่อนทางยา
 8. การทบทวนเหตุการณ์สำคัญ
 9. การทบทวนความสมบูรณ์ทางเวชระเบียน
 10. การทบทวนความรู้ทางวิชาการ
 11. การทบทวนการใช้ทรัพยากร
 12. การติดตามเครื่องชี้วัดและการใช้ประโยชน์

4. ผังกระบวนหลักของหน่วยงาน (Flow)
5. รายงานการประชุม (Report)
6. เอกสารคุณภาพ (Quality Document)
7. แผนปฏิบัติงาน (Plan)
8. เรื่องเล่าเร้าพลัง (Story Telling)
9. กาดกำกึ๊ด (KKK Project)