ค่านิยม (Core Value)

ร่วม-สร้าง-เสริม-ดี-มีสุข

ร่วม   :  การมีส่วนร่วมทั้งภายใน-ภายนอก
สร้าง :  ความคิดสร้างสรรค์ สร้างพื้นที่ในการเรียนรู้ สร้างงานคุณภาพ
เสริม  : เสริมพลัง  เสริมสุขภาพ
ดี      :  จิตอาสา ทำความดี มองโลกแง่บวก มีวินัย รับผิดชอบ ภาวะผู้นำ
สุข    :  รพ.เป็นบ้านหลังที่ 2 ขวัญกำลังใจ HHC คุณธรรมแห่งการอยุ่ร่วมกันทำงานเป็นทีม