ประกาศโรงพยาบาลปาย เรื่อง กำหนดข้อปฏิบัติในการขอใช้ห้องประชุมโรงพยาบาลปาย

ประกาศโรงพยาบาลปาย เรื่อง กำหนดข้อปฏิบัติในการขอใช้ห้องประชุมโรงพยาบาลปาย

รายละเอียดเพิ่มเติมตามแนบ ชนิดไฟล์ .pdf รายละเอียดคลิกที่นี่