เข็มมุ่ง ( Hoshin)

เข็มมุ่ง ( Hoshin)

  1. ระบบสุขภาพชุมชนอันเข้มแข็ง
  2. โรงพยาบาลแห่งความปลอดภัย
  3. โรงพยาบาลแห่งความสุข
  4. โรงพยาบาลแห่งความพอเพียง
  5. ระบบประเมินผลบุคลากรและระบบงานต่างๆ