หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน

โรงพยาบาลปาย
ข่าวโรงพยาบาลปาย
เรื่อง บทบาทอำนาจหน้าที่ของโรงพยาบาลปาย
ฉบับที่ 013/2562
******************************
ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

14 มิถุนายน 2560 ให้โรงพยาบาลชุมชน มีอำนาจหน้าที่ ข้อที่ 21 ดังต่อไปนี้
(1) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในพื้นที่อำเภอ
(2) ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ
(3) กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ เพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
(4) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ ให้เป็นไปตาม น
โยบายของกระทรวง
(5) พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารด้านสาธารณะด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
โรงพยาบาลปาย
– ให้บริการตรวจ – รักษาโรค วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลาราชการ 08.00 – 16.00 น. หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์
และวันนักขัตฤกษ์
– เจ็บป่วยฉุกเฉิน อุบัติเหตุ ผู้คลอด ให้บริการ 24 ชั่วโมง ผ่านโทรศัพท์หมายเลข 1669
ขอคำปรึกษา คำแนะนำ มีข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน
1. เวปไซต์ของโรงพยาบาลปาย www.paihospital.net, www.paihospital.com
2. อีเมลล์paihospital11204@gmail.com
3. ตู้รับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ค าติ/ชม จ านวน 10 ตู้ หน้าห้องบัตร ,ผู้ป่วยนอก ,หน้าห้องยา ,หน้าห้อง
เก็บเงิน ,หน้าห้องX-ray ,หน้าห้องงานส่งเสริม ,ผู้ป่วยใน ,หน้าห้องคลอด ,หน้าห้องงานประกันสุขภาพ ,
หน้าห้องคลินิคพิเศษ และจุดอื่นๆ
4. จดหมาย/ไปรษณีย์ ถึง หัวหน้าศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 111 โรงพยาบาลปาย ต.เวียงใต้อ.ปาย
จ.แม่ฮ่องสอน 58130
5. โทรศัพท์ 0-5369-9031 หัวหน้าศูนย์รับเรื่องร้องเรียน หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล ต่อ 126 ,หัวหน้า
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ต่อ 138 ในวันและเวลาราชการ
6. โทรสาร 0-5369-9212
7. ติดต่อด้วยตนเอง กลุ่มงานการพยาบาล/ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ ในวันและเวลาราชการ

โรงพยาบาลปาย
31 มกราคม 2562

รายละเอียด คลิกที่นี่>>> EB9 ข้อ1.4