บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานขออนุมัติเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร ฯ พ.ย.

บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน พฤศจิกายน