รพ.ปาย : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้าง รพ.ปาย 3 ตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก: เพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 ตำแหน่ง บัดนี้การรับสมัครสิ้นสุดลงแล้วจึงขอประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบดังนี้ อ่านเอกสารฉบับเต็มคลิก>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา 1.นายวิดทะวัด เรือนแก้ว 2.นายอรรคพล พงษ์แก้ว 3.ว่าที่ร้อยตรีศรินทร์ วิทยาดำรง 4.นายก้องเกียรติ เติ๊กทอน ตำแหน่ง พนักงานบริการ (รปภ.) 1.นายรักชาติ จ่อโพ 2.นายปิยวงค์ พาณิชย์สมบูรณ์ 3.นายต่อศักดิ์ จะลอ ตำแหน่ง พนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา  1.นายลิ้มประพันธ์ กันธนี 2.นายชัชวาล เฟยนาต๊ะ จึงขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการโรงพยาบาลปาย มาเข้ารับการสอบคัดเลือก ณ ห้องประชุม 2  ชั้น 3 โรงพยาบาลปายในวันที่ 15 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09:30 น.เป็นต้นไป

รพ.ปาย:ประกาศราายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก: เพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา นั้น บัดนี้การรับสมัครสิ้นสุดลงแล้วจึงขอประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบดังนี้ อ่านเอกสารฉบับเต็มคลิก>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 3 อัตรา 1.นางสาวเบญญาภา มันทะนา   ตำแหน่ง พนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา  1.นายบุญชู ปู่ชิ จึงขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการโรงพยาบาลปาย มาเข้ารับการสอบคัดเลือก ณ ห้องประชุม 2 (ตึกใหม่)โรงพยาบาลปายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 09:30 น.เป็นต้นไป

รพ.ปาย :ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก ลูกจ้างเหมาบริการ 2 ตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก: เพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 ตำแหน่ง บัดนี้การรับสมัครสิ้นสุดลงแล้วจึงขอประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบดังนี้ อ่านเอกสารฉบับเต็มคลิก>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบจ้างเหมา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๒ อัตรา  – ไม่มีผู้สมัคร ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1. นายธนวัฒน์ วิโรจน์รัตโนดม 2. นางสาวกมลชนก พานิชย์ 3. นางสาวกาญจนา วรรณสุ จึงขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการโรงพยาบาลปาย มาเข้ารับการสอบคัดเลือก ณ ห้องประชุม(ตึกใหม่) โรงพยาบาลปายในวันที่  29 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10:00 น.เป็นต้นไป

รพ.ปาย : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก: เพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 ตำแหน่ง รพ.ปาย : ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ   จำนวน  2 อัตรา  และ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา บัดนี้การรับสมัครสิ้นสุดลงแล้วจึงขอประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบดังนี้ อ่านเอกสารฉบับเต็มคลิก>> ประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  ไม่มีผู้มาสมัคร ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1.นางสาวเขมิกา สายเส่ 2.นางสาวศิรินทรา มะลัยสรรค์ 3.นางสาวจารุวรรณ พงศ์เลิศทวี 4.นายสุขชัย ยิ่งรักเพ็ญจันทร์ 5.นางสาวสุนิษา ไพกุมพันธ์ 6.นางสาววชิราภรณ์ ก่านะเด 7.นายจักรกฤษ ศิริโม จึงขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการโรงพยาบาลปาย มาเข้ารับการสอบคัดเลือก ณ ห้องประชุม(ตึกใหม่) โรงพยาบาลปายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 09:00 น.เป็นต้นไป