รพ.ปาย : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้าง รพ.ปาย 3 ตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก: เพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 ตำแหน่ง

บัดนี้การรับสมัครสิ้นสุดลงแล้วจึงขอประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบดังนี้

อ่านเอกสารฉบับเต็มคลิก>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
1.นายวิดทะวัด เรือนแก้ว
2.นายอรรคพล พงษ์แก้ว
3.ว่าที่ร้อยตรีศรินทร์ วิทยาดำรง
4.นายก้องเกียรติ เติ๊กทอน

ตำแหน่ง พนักงานบริการ (รปภ.)

1.นายรักชาติ จ่อโพ
2.นายปิยวงค์ พาณิชย์สมบูรณ์
3.นายต่อศักดิ์ จะลอ

ตำแหน่ง พนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา 
1.นายลิ้มประพันธ์ กันธนี
2.นายชัชวาล เฟยนาต๊ะ

จึงขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการโรงพยาบาลปาย มาเข้ารับการสอบคัดเลือก ณ ห้องประชุม 2  ชั้น 3 โรงพยาบาลปายในวันที่ 15 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09:30 น.เป็นต้นไป