รพ.ปาย :ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก: เพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา นั้น

บัดนี้การรับสมัครสิ้นสุดลงแล้วจึงขอประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบดังนี้

อ่านเอกสารฉบับเต็มคลิก>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 3 อัตรา
1.นางสาวเบญญาภา มันทะนา

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
1.นางสาวศิริพร ทองคำ
2.นางสาวอรจิรา ปีระกรรณ์
3.นางสาวนิตยา มิ่งมิตรถาวร
4.นายสุรเดช ตะแก
5.นางสาวสิรินดา ประทุมทอง
6.นางสาวอองดาว ประกายนำสุข
7.นายวริศ กิจโชคประเสริฐ
8.นางสาวสุดาพร ไพรทวีร่มเย็น
9.นายนัฐวุฒิ มีทองคำ
10.นางสาวอัญชลี การวิเศษศักดิ์
11.นางสาวชวนพิศ มุ่งหมายวัฒนา
12.นางสาวแสงษิตา ฐาอัศวกุล
13.นางสาวชลธิชา อินปั๋น
14.นางสาวชญานี แสงหงส์
15.นางสาวสิรามล พงษ์ศรี
16.นางสาวกัลยาณี อนันต์
17.นายธัญสิทธิ์ ภักดีโต
18.นางสาวณัฐวีดี เลาวือ
19.นายศตวรรษ นภารัก
20.นายพิสิทธิ์ คงฐิติไท
21.นางสาวนลิน ชัยยะ
22.นางสาวมยุรี อมรใฝ่มงคล
23.นางสาวธมนวรรณ ชูราษฎร์
24.นางสาวจันทร์ธิดา พยัคฆ์คีรี
25.นางสาวเพียงขวัญ กวีเกรียงไกร
26.นางสาวกัลยากร อุทธิสินธุ์

ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา 
– ไม่มีผู้มาสมัคร

ตำแหน่ง พนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา 
1.นายกิตติศักดิ์ ดิเชอแฮ
2.นายพิชาภพ ของมา

ตำแหน่ง พนักงานเก็บเอกสาร จำนวน 1 อัตรา 
1.นางสาวฝากฝัน ฝากกาย
2.นางสาวมนต์วลี กว้างขวาง
3.นางสาววิชญาพร พระนิแฮ
4.นางสาวเบญจวรรณ ทอนนุ
5.นางสาวอรณี อนุวงค์
6.นางสาวสุภาวดี มุดเปี้ย
7.นางสาวกมลชนก ณ ลำพูน

จึงขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการโรงพยาบาลปาย มาเข้ารับการสอบคัดเลือก ณ ห้องประชุม 2 (ตึกใหม่)โรงพยาบาลปายในวันที่ 30 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09:00 น.เป็นต้นไป