คกก.อาหารปลอดภัยร่วมกับ เขต 1 ดำเนินการเก็บตัวอย่างตรวจสารเคมีปนเปื้อน อ.ปาย