รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานของ รพ.ปายที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซัอน ปีงบประมาณ 2561 อ่านรายงานคลิก

รพ.ปาย เปิดรับสมัคร ลูกจ้าง 2 อัตรา

โรงพยาบาลปายรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา 1.พนักงานบริการเอกสาร 1 อัตรา เงินเดือน 6,740 บ. 2.พนักงานเปล 1 อัตรา เงินเดือน 6,600 บ. รับสมัครตั้งแต่ 19-28 มี.ค.2561 ในเวลาราชการ สอบถามโทร 053-699031 คลิกดูรายละเอียดคลิกที่นี่ >> รับสมัครลูกจ้าง 2 อัตรา => เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 มีนาคม ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป รพ.ปาย => ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกวันที่ 29 มีนาคม ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้างห้องบริหาร => ทำการสอบคัดเลือกในวันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเอื้องโมกข์ => ประกาศผลสอบคัดเลือกในวันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา […]

จนท.รพ ปาย รับรางวัลในงาน HA Forum 19th

ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของ คุณ ขนิษฐา คำปา (หญิง) พยาบาลวิชาชีพประจำตึกผู้ป่วยในโรงพยาบาลปาย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทภาพถ่าย ภายใต้แนวคิด “คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม” ในเวที ministage national forum ครั้งที่ 19 ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์

คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ เรื่องทั่วไป เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านเอกสารอ้างอิงประกอบคลิก >> คู่มือการปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน

แนวทางการปรับปรุงและสรุปผลการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

อ่านเอกสารรายงานการปรับปรุงแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน คลิกอ่านที่นี่ >>> EB9 (4)ข้อ 1,3การปรับปรุงแนวทางป้องกันผลประโยชน์ สรุปผลการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับประมวลจริยธรรม และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อ่านรายงานตามเอกสารแนบ คลิกอ่านที่นี่ >>> EB 9(3)ข้อ4 สรุปผล

ประชาสัมพันธ์ :แรงงานต่างด้าวที่ซื้อบัตรไว้กับ รพ.ปายทยอยรับบัตรได้แล้ว

ประชาสัมพันธ์ :แรงงานต่างด้าวที่ซื้อบัตรไว้กับ รพ.ปายทุกประเภทบัตรเริ่มทยอยรับบัตรได้แล้ว สำหรับกลุ่มแรงงานต่างด้าวทั้ง 3 สัญชาติ(เมียนมา กัมพูชา ลาว) ที่ทำการซื้อบัตรประกันสุขภาพไว้กับ รพ.ปายทุกประเภท (บัตร 500 บาท , บัตร 730 บาท และบัตร 3200 บาท)  ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ.61 ซึ่งครบกำหนดรับบัตรวันที่ 5 มี.ค.และรวมถึงวันอื่นๆ ที่ครบกำหนดนัดรับบัตรประกันสุขภาพสามารถทยอยมารับติดต่อได้ที่ห้องประกันสุขภาพ (เบอร์ 20) รพ.ปาย ->> ตรวจสอบวันนัดรับบัตรประกันสุขภาพ ได้ที่บนใบเสร็จรับเงินที่จ่าย ณ วันที่มาตรวจสุขภาพ <<— 1.โปรดมาให้ตรงกับวันที่นัดรับบัตรเพื่อป้องกันความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นระหว่างผู้จะมาตรวจสุขภาพ กับผู้ที่จะมารับบัตร 2.นำเอกสารใบเสร็จรับเงิน ที่ จนท.ประกันสุขภาพฯ เขียนวันนัดรับบัตรมาแสดงด้วย พร้อมกับบัตรประจำตัว(บัตรสีชมพู) ** บัตรประกันสุขภาพนี้ รพ.ปายกำหนดให้แรงงานต่างด้่าวทุกประเภทบัตรต้องพกติดตัวทุกครั้งที่มา รพ.ปายในการขอเข้ารับบริการทุกครั้ง โดยบัตรประกันสุขภาพนี้มีอายุคุ้มครองสูงสุด 2 ปี * สิทธิประโยชน์เป็นไปตามกองทุนประกันสุขภาพต่างด้าว กระทรวงสาธารณสุขกำหนด*   และในทุกปี แรงงานบัตรประกันสุขภาพต่างด้าวจำเป็นต้องกลับมาตรวจสุขภาพซ้ำทุกปีตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด […]

คู่มือการดำเนินงาน ศูนย์การดูแลต่อเนื่องอำเภอปาย (COC)

คู่มือการดำเนินงาน ตามแนวทางศูนย์การดูแลต่อเนื่องอำเภอปาย (COC) ผู้ป่วยระยะยาวด้านสาธารณสุข ( LCT ) เป็นกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และมีความยากลำบากในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข ขณะ เดียวกัน ก็มีปัญหาในการดำรงชีวิตเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบบริการในการดูแลสุขภาพต่อเนื่องในระยะยาว การดูแลผู้ป่วยระยะยาว ( LTC )จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากครอบครัวหรือญาติในการดูแลและให้บริการ รวมถึงการปรับสภาพแวดล้อม และที่อยู่อาศัยให้เอื้อต่อการดูแลด้วย เช่น ที่นอน พื้นบ้าน สถานที่ขับถ่าย ฯลฯ เพื่อให้การดูแลมีประสิทธิผล ทีมหมอครอบครัวในแต่ละระดับจึงจำเป็นต้องออกไปประเมินและให้คำแนะนำในการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการดูแล และต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการดูแลด้านสังคมอีกด้วย โดยใช้หลักการของเวชศาสตร์ครอบครัว การนำหลักการทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวมาใช้จะช่วยลดช่องว่างในการดูแลสุขภาพที่ปัจจุบันมุ่งเน้นไปสู่การดูแลรายโรคมากขึ้น  จะทำให้การดูแลครอบคลุมจากอาการ( Symptoms & Signs )  ไปสู่โรค ( Disease ) ไปถึงความเจ็บป่วย( Illness ) ให้การคำนึงถึงความรู้สึกนึกคิดของผู้ป่วยและเชื่อมโยงกับภาวะแวดล้อมต่างๆ   ในชุมชนที่มีผลต่อสุขภาพจะทำให้เกิดการส่งเสริมสุขภาพ และการดูแลรักษาที่สมบูรณ์ขึ้น จึงพัฒนาคู่มือการดำเนินงานตามแนวทางของศูนย์การดูแลต่อเนื่องอำเภอปาย (COC) นี้ขึ้น โดยอ้างอิงจากคู่มือการดูแลผู้ป่วยระยะยาวด้านสาธารณสุข (LTC) จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ปี 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน […]

คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน

ปัจจุบันหน่วยงานราชการต่างมุ่งปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ การดาเนินงาน รวมทั้งการให้บริการต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน ซึ่งโรงพยาบาลปาย ได้กาหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการทางานของส่วนราชการได้ ยังผลให้ส่วนราชการดาเนินงานต่าง ๆ ด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม จึงได้จัดทำคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ โดยรวบรวมขั้นตอนการปฏิบัติที่ได้จากประสบการณ์การทางานจริงตั้งแต่เริ่มต้นจนได้ข้อยุติมานาเสนอไว้ในคู่มือเล่มนี้ ตั้งแต่ขั้นตอน รับเรื่องร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ วิเคราะห์ข้อร้องเรียนตลอดจนการทาบันทึกเสนอผู้บริหารของหน่วยงานให้ลงนามหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง และดาเนินการตามอานาจหน้าที่ แจ้งผลการดาเนินการ สรุปเรื่องและทาบันทึกเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ โดยหวังว่าผู้ที่ปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องสามารถนาความรู้และเทคนิควิธีการปฏิบัติงานต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน ดาวน์โหลดคู่มือคลิก >> คู่มือการปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน

คู่มือระบบป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก

คู่มือระบบป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก โรงพยาบาลปาย อำเภอปาย แม่ฮ่องสอน ดาวน์โหลดคู่มือคลิก >> คู่มือ ระบบการป้องกัน

1 6 7 8 9 10 11