ประกาศ รพ.ปาย :ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง

=> ตามที่ โรงพยาบาลปาย ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานของโรงพยาบาลปายนั้นบัดนี้ การสมัครสอบได้สิ้นสุดลงแล้วจึงขอประกาศผู้ได้รับการผ่านการสอบคัดเลือก ดังนี้

ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด
1. นางสาวกรรณิการ์ หล้าพรหม    ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
2. นางสาวกาญจนาวดี เชื้อสะอาด สำรองที่ 1

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
1)    นางสาวอัมราพรรณ ใจคำ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล
1)   นางสาววารุกาญจน์ คำคง  ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
2)   นางสาวเนตรนภา วรรณประเสริฐ  สำรองที่ 1
3)   นางสาวมณีรัตน์ ก่านะเด     สำรองที่ 2

จึงขอให้ผู้ได้รับการสอบคัดเลือกมารายงานตัวในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563  ณ ห้องบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลปาย หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์  

ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ