ประกาศ รพ.ปาย : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

=> ตามที่ โรงพยาบาลปาย ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานของโรงพยาบาลปายจำนวน 3 อัตรานั้น บัดนี้ การสมัครสอบได้สิ้นสุดลงแล้วจึงขอประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ดังนี้

1. ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด
1) นางสาวกาญจนาวดี เชื้อสะอาด
2) นางสาวณัฐชานันท์ เงินคำคง
3) นางสาวกรรณิการ์ หล้าพรหม

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
1) นางสาวจันทร์ธันวา งามจริยาธรรม
2) นางสาวอัมราพรรณ ใจคำ
3) นางสาวทวีพร ปัญญานันท์
4) นางสาวณัฐสุดา เศวตตระกูลชัย

3. ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล
1) นางสาวขนิษฐา ศรีมณีกนกกุล
2) นางสาวมณีรัตน์ ก่านะเด
3) นายพิทวัส สนธิตระกูล
4) นางสาววารุกาญจน์ คำคง
5) นางสาวจุฑาลักษณ์ ปิลันซิน
6)นางสาวเนตรนภา วรรณประเสริฐ
7) นางสาวพิมุก ลักษมีกัลยา
8) นางสาวศรัณย์พร อยู่เปา
9) นางสาวสุนิษา ไพกุมพันธ์
10) นางสาวการะเกด อินตานวน
11) นางสมหญิง สีวรรณะ

ขอให้ผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา มาเข้ารับการสอบคัดเลือก ณ ห้องประชุมเอื้องโมกข์ โรงพยาบาลปาย ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00น.เป็นต้นไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก