รพ.ปาย :ประกาศผลการสอบคัดเลือก ลูกจ้างจำนวน 3 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโดยจ้างเหมาบริการ
จำนวน 3 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  1 อัตรา
1.นางสาวธนาภรณ์ ไกรเกริกเกียรติ ผู้สอบผ่านการคัดเลือก

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
2.นายธนาดล จันทร์โสภา ผู้สอบผ่านการคัดเลือก

ตำแหน่งพนักงานเปล 1 อัตรา
3.นายสิริพิศุทธิ์  นุโพ  ผู้สอบผ่านการคัดลือก

จึงประกาศขอให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก มารายงานตัวในวันที่ 1 เมษายน  2562 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องบริหารงานทั่วไป  โรงพยาบาลปาย  หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

อ่านรายละเอียดเพิมเติมมผู้ผ่านการสอบคัดเลือก คลิก ประกาศผลสอบลูกจ้าง 3 อัตรา