รพ.ปาย : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก(จพ.โสต)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่งนั้น บัดนี้การสอบคัดเลือกได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ดังนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก>>  ประกาศผลสอบคัดเลือก จพ.โสตฯ  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1.นางสาวกมลชนก พานิชย์               ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 2.นางสาวกาญจนา วรรณสุ           สำรองที่ 1 จึงขอให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ลำดับที่ 1มาทำการรายงานตัว วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 08:30 น. ณ ห้องบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลปาย หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

รพ.ปาย : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา บัดนี้การสอบคัดเลือกได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ดังนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก>> ประกาศสอบพยาบาลฯ  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลปาย นางสาวเกษมณี โกฎิคำ       ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก นางสาวฐิติยา ทูลพุทธา       สำรองที่ 1 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งสา นายวีรพงษ์ พิทักษ์คีรีภูมิ               ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก นางสาวอัญชลี สง่าพรทรัพย์กุล      สำรองที่ 1 จึงขอให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก มาทำการรายงานตัว วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 08:30 น. ณ […]

ประกาศ รพ.ปาย :ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 

ประกาศ รพ.ปาย :ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ  => ตามที่ โรงพยาบาลปาย ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานของโรงพยาบาลปายนั้นบัดนี้ การสมัครสอบได้สิ้นสุดลงแล้วจึงขอประกาศผู้ได้รับการผ่านการสอบคัดเลือก ดังนี้ ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1. นางสาวอัญธิกา ภูธรใจ    ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จึงขอให้ผู้ได้รับการสอบคัดเลือกมารายงานตัวในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 08:30 น. ณ ห้องบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลปาย หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์   ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2564 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกผู้ช่วยทันตแพทย์