กิจกรรม 5 ส วันที่ 25 มีนาคม 2559

“กิจกรรม 5 ส. วันที่ 25 มีนาคม 2559 บริเวณ สถูปโรงพยาบาลปาย” From 5 ส วันที่ 25 มีนาคม 2559. Posted by โรงพยาบาลปาย on 3/25/2016 (40 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2

กิจกรรมทำความสะอาดห้องน้ำพร้อมกัน…รับวันสงกรานต์

From ล้างส้วมพร้อมกัน…รับวันสงกรานต์. Posted by โรงพยาบาลปาย on 4/01/2016 (Showing 56 of 60 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2