เบอร์โทรภายใน

 

                                 หมายเลขโทรศัพท์ภายในโรงพยาบาลปาย                     ณ วันที่  1 ตุลาคม 2565
0 โอเปอเรเตอร์ 149 ห้องเก็บของงาน วช. 186 Nurse Station Covid
111 ประชาสัมพันธ์ 150 ห้องงานยานพาหนะ EMS 187 ห้องพิเศษ 1
112 คัดกรอง OPD 151 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 1 188 ห้องพิเศษ 2
113 ศูนย์เปล 152 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 2 189 ห้องพิเศษ 3
114 ห้องบัตร 153 งานสุขาภิบาล 190 ห้องพิเศษ 4
115 ห้องประกันสุขภาพ (ประสานสิทธิ์) 154 ห้องตรวจแพทย์คลินิก วช. 191 ยาม
116 ห้องประกันสุขภาพ (งานเคลม) 155 หน้าห้องตรวจคลินิก วช. 192 ห้องพิเศษ 6
117 หัวหน้างานประกันสุขภาพ 156 193 ห้องพิเศษ 7
118 แนะนำหลังตรวจ 157 ห้องเจาะเลือดงาน วช. 194 ห้องพิเศษสงฆ์ 4
119 ห้องตรวจ 1 158 ห้องหัวหน้างานเวชฯ 195 ห้องตรวจสุขภาพ
120 ห้องตรวจ 2 159 ห้องประชุมงาน วช. 196 ห้องพิเศษสงฆ์ 5
121 ห้องตรวจ 3 160 ห้องส่งเสริมสุขภาพ 197
122 ห้องตรวจ 4 161 งานเอดส์และวัณโรค 198 ห้องพยาบาล ศูนย์ HI
123 ห้องตรวจภายใน 162 งานธุรการ / งาน จ. 199 คลินิก PUI (OPD เก่า)
124 ห้องพักแพทย์ 163 ห้องหัวหน้าบริหาร 200 ห้องพิเศษสงฆ์ 1
125 ห้องปฏิบัติการ (ชันสูตร) 129 ห้องผู้อำนวยการ 201 ห้องพิเศษสงฆ์ 2
126 ห้องเจาะเลือด (ชันสูตร) 164 ห้องหัวหน้าฝ่ายการ 202 ห้องพิเศษสงฆ์ 3
127 ห้องเอกซเรย์ 165 ห้องฉีดวัคซีน 1 203 งานยานพาหนะ
128 หัวหน้างานเอกซเรย์ 166 ห้องฉีดวัคซีน 2 204 ห้องรวมเล็ก ศูนย์ HI
130 ห้องทันตกรรม 167 ห้องฉีดวัคซีน 3 205 ห้องพิเศษสงฆ์ 6
131 ห้องทำฟัน 1 221 ห้องสังเกตอาการหลังฉีดวัคซีน 206 ห้องพิเศษสงฆ์ 7
132 ห้องทำฟัน 2 168 งานการเงิน 207 งานจ่ายกลาง
133 ห้องทำฟัน 3 169 หน่วยฟอกไต 208 ห้องรวมใหญ่ ศูนย์ HI
134 ห้องทำฟัน 4 170 ห้องผ่าตัด 209 ห้องแยกโรค 11
135 ห้องพักเจ้าหน้าที่ทันตกรรม 171 ห้องคลอด 210 ห้องแยกโรค 12
136 ศูนย์วิทยุห้องฉุกเฉิน 172 ศูนย์คุณภาพ 211 งานพัสดุ
137 เคาร์เตอร์พยาบาลห้องฉุกเฉิน 173 หัวหน้าการเงิน 212 ห้องแยกโรค 9
138 จุดคัดกรองหน้าห้องฉุกเฉิน 174 โรงซ่อม 213 ห้องแยกโรค 10
139 ห้องตรวจแยกโรค 175 คลังยา 214 คลินิก ARI
140 ห้องจ่ายยา 176 โรงครัว 215 งานจ่ายยาผู้ป่วยใน
141 ห้องเก็บเงิน 177 ซัพฟอก 216 งานสุขภาพจิต/ยาเสพติด
142 ห้องตรวจแพทย์คลินิกอายุรกรรม 178 ห้องกายภาพ 217 จุดซักประวัติ OPD
143 หน้าห้องตรวจคลินิกอายุรกรรม 179 ห้องแยก 2 ศูนย์ HI 218 หัวหน้าเภสัชกรรม
144 ห้องประชุมใหญ่ 1 180 คลังพัสดุ (มนัส) 219 ห้องโสตฯ
145 ห้องประชุมเล็ก 2 181 ห้องแยก 1 ศูนย์ HI 220 ห้องพิเศษ 5
146 ห้องประชุมรับรอง 3 183 แม่บ้าน
147 ห้องแพทย์แผนไทย 184 หอผู้ป่วยใน (ตึกหน้า)
148 ห้องเก็บของฝ่ายการพยาบาล 185 ห้องผู้ป่วย Cohort