เบอร์โทรภายใน

เบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลปาย 17  มิย 2564
เบอร์ รายการ เบอร์ รายการ เบอร์ รายการ
0 โอเปอเรเตอร์ 148 ห้องเก็บของฝ่ายการพยาบาล 184 หอผู้ป่วยใน Ward  ชาย
111 ประชาสัมพันธ์ 149 ห้องเก็บของงาน วช 185 หอผู้ป่วยใน Ward หญิง
112 คัดกรอง OPD (โต๊ะพี่แหลม) 150 ห้องงานยานพาหนะ ตึกใหม่ 186 ห้องพิเศษ 8 (nurse call covid )
113 ศูนย์เปล 151 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 1 187 ห้องพิเศษ 1
114 ห้องบัตร 152 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 2 188 ห้องพิเศษ 2
115 ห้องประกันสุขภาพ 153 งานสุขาภิบาล 189 ห้องพิเศษ 3
116 ห้องงานเคลม (ประกัน) 154 ห้องตรวจแพทย์ วช 190 ห้องพิเศษ 4
117 หัวหน้างานประกันสุขภาพ 155 หน้าห้องตรวจครรภ์ (จุด Screen) 191 ป้อมยาม/รปภ.
118 แนะนำหลังตรวจ 156 ว่าง 192 ห้องพิเศษ 6
119 ห้องตรวจ 1 157 เจาะเลือด งาน วช 193 ห้องพิเศษ 7
120 ห้องตรวจ 2 158 ห้องหัวหน้างานเวชศาสตร์ฯ 194 ห้องพิเศษสงฆ์ 4
121 ห้องตรวจ 3 159 ห้องประชุม (เอนกประสงค์) วช 195 ตรวจสุขภาพ
122 ห้องตรวจ 4 160 ห้องส่งเสริมสุขภาพ 196 ห้องพิเศษสงฆ์ 5
123 ห้องตรวจภายใน 161 ห้องงานเอดส์และ สุขาภิบาล 197 ห้องประชุมเอื้องโมกข์
124 ห้องพักแพทย์ 162 ห้องบริหาร 198 จ่ายกลาง
125 ห้องปฏิบัติการ (ชันสูตร) 163 ห้องหัวหน้าบริหาร 199 PUI OPD เก่า
126 ห้องเจาะเลือด (ชันสูตร) 129 ห้องผู้อำนวยการ 200 ห้องพิเศษสงฆ์ 1
127 ห้องเอกซเรย์ 164 ห้องหัวหน้าฝ่ายการ 201 ห้องพิเศษสงฆ์ 2
128 หัวหน้างานเอกซเรย์ 165 ฉีดวัคซีน 202 ห้องพิเศษสงฆ์ 3
130 ห้องทันตกรรม 166 ฉีดวัคซีน 203 ยานพาหนะ
131 ห้องทำฟัน 1 167 ฉีดวัคซีน 204 ศูนย์คอมเก่า
132 ห้องทำฟัน 2 168 ห้องการเงิน 205 ห้องพิเศษสงฆ์ 6
133 ห้องทำฟัน 3 169 ศูนย์ฟอกไต 206 ห้องพิเศษสงฆ์ 7
134 ห้องทำฟัน 4 170 ห้องผ่าตัด 209 ห้องแยกโรค 11
135 ห้องพักเจ้าหน้าที่ทันตกรรม 171 ห้องคลอด 210 ห้องแยกโรค 12
136 ศูนย์วิทยุ ER 172 ศูนย์คุณภาพ 211 งานพัสดุ
137 โต๊ะอินชาร์ท ER 173 เสีย 212 ห้องแยกโรค 9
138 โต๊ะคัดกรอง ER 174 โรงซ่อม 213 ห้องแยกโรค 10
139 ห้องตรวจแยกโรค 175 คลังยา 214 คลินิก ARI
140 ห้องจ่ายยา 176 โรงครัว 215 จ่ายยาผู้ป่วยใน
141 ห้องเก็บเงิน 177 ซักฟอก 216 สุขภาพจิตและยาเสพติด
142 ห้องตรวจคลินิกพิเศษ 178 ห้องกายภาพ 217 ซักประวัติ  OPD
143 เคาน์เตอร์คลินิกพิเศษ 179 โรงประปา 218 หัวหน้าเภสัช
144 ห้องประชุมใหญ่ 180 คลังพัสดุ (มนัส) 219 ห้องโสต แนน
145 ห้องประชุมเล็ก 181 โรงบำบัดน้ำเสีย(สุขาภิบาล รอย้าย) 220 พิเศษ 5
146 ห้องประชุม (ห้องพักวิทยากร) 182 เสีย 221 ห้องสังเกตุอาการฉีดวัคซิน
147 ห้องแพทย์แผนไทย 183 แม่บ้าน