รพ.ปาย : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก: เพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 ตำแหน่ง

บัดนี้การรับสมัครสิ้นสุดลงแล้วจึงขอประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบดังนี้

อ่านเอกสารฉบับเต็มคลิก>> ประกาศรายชื่อผู้สมัครจ้างเหมา

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๓ อัตรา
1.นางสาวปฏิญญา เพิ่มพูนมงคลชัย

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน ๑ อัตรา 
ไม่มีผู้มาสมัคร

ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๒ อัตรา
1. นางสาววคริสต์มาส สิริพัฒนไพศาล
2. นางสาวสุนิษา ไพกุมพันธ์

จึงขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการโรงพยาบาลปาย มาเข้ารับการสอบคัดเลือก ณ ห้องประชุม 2 (ตึกใหม่) โรงพยาบาลปายในวันที่  29 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10:00 น.เป็นต้นไป