ประกาศ สสจ.มส : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น พกส.

ประกาศ สสจ.มส : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (พกส.)

=> ตำแหน่งที่รับสมัครสรรหาและเลือกสรรฯ จำนวน 2 ตำแหน่ง 7 อัตรา (ทั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอน)
เฉพาะในส่วนของโรงพยาบาลปาย จำนวน 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา ดังนี้

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ   จำนวน 2 อัตรา
1.นางสาวสรวรรณ กลิ่นขจรไกล  ผ่านการเลือกสรร
2.นางสาวเกษมณี โกฎิคำ           ผ่านการเลือกสรร
3.นางสาวสายธาร มั่นประสงค์      สำรองอันดับ 1

2. ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 2 อัตรา
1. นางสาวเดือนน้อย นุเหลอ         ผ่านการเลือกสรร
2. นางสาวจุฑากาญจน์ อุ่นเรือน     ผ่านการเลือกสรร
3. นางสาวแสงจันทร์ สิริพัฒนไพศาล  สำรองอันดับ 1

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร

=> ให้ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรตามบัญชีข้างต้น มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ที่หน่วยงานต้นสังกัดของตำแหน่งดังกล่าว (โรงพยาบาลปาย) ในวันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 09:00 – 16:30 น.หากไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์