สสจ.มส : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าประเมินเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น พกส.

ประกาศ สสจ.มส : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการประเมินเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (พกส.)

=> ตำแหน่งที่รับสมัครสรรหาและเลือกสรรฯ จำนวน 2 ตำแหน่ง 7 อัตรา (ทั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอน)
เฉพาะในส่วนของโรงพยาบาลปาย จำนวน 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ   จำนวน 2 อัตรา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน
1.นางสาวสรวรรณ กลิ่นขจรไกล
2.นางสาวเกษมณี โกฎิคำ
3.นางสาวสายธาร มั่นประสงค์

2. ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 2 อัตรา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน
1. นางสาวเดือนน้อย นุเหลอ
2. นางสาวแสงจันทร์ สิริพัฒนไพศาล
3. นางสาวจุฑากาญจน์ อุ่นเรือน
4. นายจักรกฤษ สิริโม
5. นางสาววราภรณ์ เทพวรรณ์
6. นางสาวเนตรนภา วรรณประเสริฐ
7. นางสาววารุกาญจน์ คำคง
8. นางสาวสุรารักษ์ กันใจ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเม

=> ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินตามรายชื่อ เข้ารับการประเมิน ตาม วัน เวลา และสถานที่ดังนี้
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และ ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล
โรงพยาบาลปาย วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:30 น.เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุม โรงพยาบา่ลปาย (สอบสัมภาษณ์)