รพ.ปาย : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก(จพ.โสต)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่งนั้น
บัดนี้การสอบคัดเลือกได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ดังนี้
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก>>  ประกาศผลสอบคัดเลือก จพ.โสตฯ
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
1.นางสาวกมลชนก พานิชย์               ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
2.นางสาวกาญจนา วรรณสุ           สำรองที่ 1
จึงขอให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ลำดับที่ 1มาทำการรายงานตัว วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 08:30 น. ณ ห้องบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลปาย หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์