ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร: เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พว.รพ.ปาย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร: ประกาศจากสำนักงานสาธาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เพื่อจัดจ้างบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

จำนวน 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา ดังนี้

รพ.ปาย : ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ   จำนวน  2 อัตรา  และ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน)  จำนวน 1 อัตรา

บัดนี้การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ดังนี้

อ่านเอกสารเต็ม คลิก>> ว 1969 ส่งประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเล

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ รพ.ปาย เลขที่ตำแหน่ง 1มส00589 และ 1มส00614

นางสาวเครือวัลย์ อริยากรกุล ผ่านการเลือกสรร
นางสาวอาทิตยา ดวงทิพย์    ผ่านการเลือกสรร

นางสาวกมลลักษณ์ จันทร์ศิริ  สำรองอันดับ 1
นางสาวสุชัญญา ยวงมณี        สำรองอันดับ 2
นางสาวเกษมณี โกฏิคำ   สำรองอันดับ 3
นางสาววัชราภรณ์ สินยังธนากูล  สำรองอันดับ 4
นางสาวฐิติยา ดวงพุทธา   สำรองอันดับ 5
นายวีรพงษ์ พิทักษ์คีรีภูมิ       สำรองอันดับ 6
นางสาวพิมพ์นประภา นะคำ  สำรองอันดับ 7
นางสาวอัญชลี สง่าพรทรัพย์กุล สำรองอันดับ 8

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) : ไม่มีผู้มาสมัคร

ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรตามรายชื่อข้างต้นดังกล่าว มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ที่หน่วยต้นสังกัดของตำแหน่งดังกล่าว (โรงพยาบาลปาย อ.ปาย ) ในวันพุธที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 09:00 – 16:00 น.หากไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์