ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก : พกส รพ.ปาย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก: ประกาศจากสำนักงานสาธาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เพื่อจัดจ้างบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

จำนวน 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา ดังนี้

รพ.ปาย : ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ   จำนวน  2 อัตรา  และ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน)  จำนวน 1 อัตรา

บัดนี้การรับสมัครสิ้นสุดลงแล้วจึงขอประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบดังนี้

อ่านเอกสารเต็ม คลิก>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเม

 

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ รพ.ปาย
นางสาวกมลลักษณ์ จันทร์ศิริ
นายวีรพงษ์ พิทักษ์คีรีภูมิ
นางสาวอาทิตยา ดวงทิพย์
นางสาววัชราภรณ์ สินยังธนากูล
นางสาวเครือวัลย์ อริยากรกุล
นางสาวสุชัญญา ยวงมณี
นางสาวฐิติยา ดวงพุทธา
นางสาวเกษมณี โกฏิคำ
นางสาวอัญชลี สง่าพรทรัพย์กุล
นางสาวพิมพ์นประภา นะคำ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) : ไม่มีผู้มาสมัคร

ทำการสอบวันพุธ ที่ 25 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลปาย
เวลา 09:00 – 10:00 น. (สอบข้อเขียน)
เวลา 13:00 น.เป็นต้นไป ทำการสอบสัมภาษณ์