ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ

ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะทำการเรียกสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ 2560 ของโรงพยาบาลปายและเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) 90% ระดับหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้ สอบราคาซื้อครุภัณพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลปาย ดังนี้ 1.เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง ราคางบประมาณเครื่องละ 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 2.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 9 เครื่อง ราคางบประมาณเครื่องละ 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) 3.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค จำนวน 8 เครื่อง ราคางบประมาณเครื่องละ 21,000 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก (ชนิดไฟล์ […]