แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐและส่งเสริมจริยธรรมของโรงพยาบาลปาย รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่>>>>>แผนปฏิบัติการต่อต้านทุจริตEB23

ประกาศโรงพยาบาล มาตราการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤิทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

มาตราการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤิทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ เอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่>>>>ประกาศ EB13ข้อ 2

คู่มือกระบวนการอำนวยความสะดวก การให้บริการประชาชน โรงพยาบาลปาย

คู่มือกระบวนการอำนวยความสะดวกการให้บริการประชาชนโรงพยาบาลปาย เอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่>>>>>ข้อ 1 คู่มือกระบวนอำนวยความสะดวก

รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ

รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ เอกสารเพิ่มเติมคลิกที่นี่>>>>EB8(4) ข้อ 1สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน EB8(4)ร้อง.pdf12

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ เอกสารเพิ่มเติมคลิกที่นี่>>>>>คู่มือการปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน

แต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ โรงพยาบาลปาย

แต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  โรงพยาบาลปาย เอกสารเพิ่มเติมคลิกที่นี่คำสั่งผู้รับผิดชอบ.pdf12

กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของโรพยาบาลปาย

กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของโรพยาบาลปาย เอกสารเพิ่มเติมคลิกที่นี่>EB ข้อ 2 3.3.1

1 2