มาตรการและแนวทางป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

มาตรการและแนวทางป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  EB9(4)ข้อ 2 ตามที่โรงพยาบาลปายได้ทาการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และอาจเป็นสาเหตุที่ทาให้เจ้าหน้าที่กระทาผิดวินัย จึงได้จัดทาแนวทางมาตรการและแนวทางป้องกันเพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานถือปฏิบัติ และเพื่อให้การปฏิบัติดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โรงพยาบาลปาย จึงออกมาตรการเพื่อให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม  ชนิดไฟล์ .PDF คลิกที่นี่