ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน  ๒ รายการ ———————————————– ด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะทำการเรียกสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์     จำนวน  ๒ รายการ  จากงบ เงินงบค่าเสื่อม ในส่วนบริหารจัดการระดับหน่วยบริการ ๘๐ % ปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๑. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ                   จำนวน   ๑      เครื่อง (ราคางบประมาณ ๒๗๐,๐๐๐ บาท) ๒. เครื่องวัดค่าออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา                     จำนวน   ๒      เครื่อง (ราคางบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ๑.      ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว ๒.     ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว ๓.     ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น ๔.     ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัด ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม […]

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน

ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจ-ควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน ๑ เครื่อง (ราคางบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท) สำหรับโรงพยาบาลปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว ๒. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว ๓. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติม + เอกสาร ดาวน์โหลดได้ที่นี่   **ลงประกาศปี June 25, 2014

1 6 7 8