ประกาศโรงพยาบาลปาย นโยบายการบริการด้านอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม

ประกาศโรงพยาบาลปาย นโยบายการบริการด้านอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ด้วยโรงพยาบาลปาย มีความห่วงใยเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของเจ้าหน้าที่ทุกคนในการ ทำงานรวมทั้งประชาชนที่มารับบริการในโรงพยาบาลและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะดำเนินการ พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล(HA) และดำเนินงานการจัดบริการด้านอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมให้ได้ มาตรฐานและมีความต่อเนื่องจึงกำหนดเป็นนโยบายด้านอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมโดยมีหลักปฏิบัติ ดังนี้ ๑. โรงพยาบาลปายดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและบริการเวชกรรม สิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้บุคลากรและประชาชนในชุมชนได้รับบริการ ที่ดี มีประสิทธฺภาพ มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและปลอดภัย ๒. โรงพยาบาลปายจัดคลินิกเพื่อให้บริการในการคัดกรอง ประเมิน วินิจฉัย ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคจาก การประกอบอาชีพและมลพิษจากสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการส่งต่อและฟื้นฟูสุขภาพ ๓. โรงพยาบาลปายดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้มารับบริการ ครอบครัว และชุมชนทุก รูปแบบโดยเน้นการมีส่วนร่วมและประสานงานบูรณาการกับเครือข่ายองค์กรภาครัฐ เอกชน และ องค์กรท้องถิ่น ๔. โรงพยาบาลปายให้บริการเชิงรุกในการเฝ้าระวัง สื่สารความเสี่ยง สอบสวน ควบคุมป้องกันโรค และภัยสุขภาพแก่ผู้มารับบริการ ครอบครัว สถานประกอบการและชุมชนทุกรูปแบบ ๕. โรงพยาบาลปายดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานการควบคุมการติด เชื้อในโรงพยาบาลภายใต้แนวคิด Green & Clean Hospital ๖. โรงพยาบาลปายดำเนินงานเพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการรองรับภาวะฉุกเฉินด้านมลพิษทาง สิ่งแวดล้อมตามสภาพในพื้นที่ และให้การสนับสนุนภาคีเครือข่ายรพ.สต./ญฉ๊ ในการจัดบริการอา ชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ประกาศ […]