สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ๒ รายการ

ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ๒ รายการ (เครื่องล้างฟิล์มอัตโนมัติขนาดกลาง,เครื่องช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน) ———————————————– ด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ ๒ รายการ (๑.เครื่องล้างฟิล์มอัตโนมัติขนาดกลาง จำนวน ๑ เครื่อง ราคางบประมาณ ๔๘๕,๐๐๐ ๒.เครื่องช่วยหายใจควบคุม-ด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน ๑ เครื่อง  ราคางบประมาณ ๘๓๐,๐๐๐ บาท) สำหรับโรงพยาบาลปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน รายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมเอกสารดาวน์โหลดได้ที่นี่ .zip   **ข่าวอัพเดทข้อมูล April 23, 2015