วันสิ่งแวดล้อมโลก

“เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอปาย ร่วมกับชุมชน และส่วนราชการต่างๆ ทั้ง ทหาร ตำรวจ อสม. โรงเรียน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัล และพลเรือนของแต่ละหมู่บ้าน จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในตำบลเวียงใต้ รณรงค์ หมู่บ้านน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมสดใส ห่างไกลไข้เลือดออก ณ.ที่ว่าการอำเภอปาย ในวันที่ 4 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป” From วันสิ่งแวดล้อมโลก. Posted by โรงพยาบาลปาย on 6/05/2014 (Showing 56 of 98 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2