รพ.ปาย : ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างประเภทเหมาจ่าย

ประกาศ รพ.ปาย : ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างประเภทเหมาจ่าย => ตามที่ โรงพยาบาลปาย ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานของโรงพยาบาลปายนั้นบัดนี้ การสมัครสอบได้สิ้นสุดลงแล้วจึงขอประกาศผู้ได้รับการผ่านการสอบคัดเลือก ดังนี้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1.นายชุติพงษ์ นันตี ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 2.ว่าที่ร้อยตรีศรินทร์ วิทยาดำรง สำรองที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1) นางสาวเสาวณีย์ แจ่มจันทร์   ผู้ผ่านการคัดเลิือก 2) นางสาวจันทร์ธิดา พยัคฆ์คีรี  สำรองที่ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข 1) นางสาวกิติยา มหมัติ     ผู้ผ่านการคัดเลือก 2) นางสาวมณีรัตน์ ก่านะเด  สำรองที่ 1 จึงขอให้ผู้ได้รับการสอบคัดเลือกมารายงานตัวในวันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลปาย หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์   ประกาศ […]