คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์

คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ เรื่องทั่วไป เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านเอกสารอ้างอิงประกอบคลิก >> คู่มือการปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน

คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน

ปัจจุบันหน่วยงานราชการต่างมุ่งปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ การดาเนินงาน รวมทั้งการให้บริการต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน ซึ่งโรงพยาบาลปาย ได้กาหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการทางานของส่วนราชการได้ ยังผลให้ส่วนราชการดาเนินงานต่าง ๆ ด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม จึงได้จัดทำคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ โดยรวบรวมขั้นตอนการปฏิบัติที่ได้จากประสบการณ์การทางานจริงตั้งแต่เริ่มต้นจนได้ข้อยุติมานาเสนอไว้ในคู่มือเล่มนี้ ตั้งแต่ขั้นตอน รับเรื่องร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ วิเคราะห์ข้อร้องเรียนตลอดจนการทาบันทึกเสนอผู้บริหารของหน่วยงานให้ลงนามหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง และดาเนินการตามอานาจหน้าที่ แจ้งผลการดาเนินการ สรุปเรื่องและทาบันทึกเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ โดยหวังว่าผู้ที่ปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องสามารถนาความรู้และเทคนิควิธีการปฏิบัติงานต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน ดาวน์โหลดคู่มือคลิก >> คู่มือการปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน