สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ๓ รายการ

ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ๓ รายการ (เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ,เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารชนิดประจำที่,ชุดอากาศพร้อมอุปกรณ์) ———————————————– ด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ๓ รายการ (๑.เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ จำนวน ๑๔ เครื่อง ๒.เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารชนิดประจำที่ จำนวน ๘ เครื่อง ๓.ชุดเสาอากาศพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๘ ต้น ราคางบประมาณ ๕๒๘,๐๐๐ สำหรับเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน รายละเอียดและเอกสารประกอบดาวน์โหลดได้ที่นี่ .zip   ***ข้อมูลอัพเดท April 23, 2015