รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

โรงพยาบาลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน-สิ่งก่อสร้าง) ทุกวิธีการ ที่ดาเนินการโดยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลปาย เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่กาหนดให้หน่วยงานต้องวิเคราะห์งบประมาณในภาพรวมของหน่วยงาน โดยจาแนกเป็นรายหมวด จาแนกร้อยละของจานวนโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒๑ จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจานวนงบประมาณที่ดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความสุ่มเสี่ยงในการทุจริตคอรัปชั่นและใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป อ่านต่อคลิกที่นี่>>>ข้อ 2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ขอความร่วมมือใช้แบบฟอร์ม

ขอความร่วมมือใช้แบบฟอร์ม ตามประกาศสานักปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ งานบริหารงานทั่วไปโรงพยาบาลปาย อ่านเพิ่มเติม>>คลิกที่นี่>>แบบแสดงพร้อมหนังสือเผยแพร่1

รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานของ รพ.ปายที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซัอน ปีงบประมาณ 2561 อ่านรายงานคลิก

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วย

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของหัวหน้าพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ดาวน์โหลดไฟล์ .pdf ที่นี่

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของหัวหน้าพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ดาวน์โหลดไฟล์ .pdf ได้ที่นี่