พันธกิจ (Mission)

พันธกิจ (Mission)

1.  บริหารจัดการโดยการลงพื้นที่จริงและรวดเร็ว โปร่งใสและเป็นแบบอย่างได้ ตลอดจนจัดหางบประมาณ อุปกรณ์เทคโนโลยี ระบบข้อมูลข่าวสารให้เพียงพอ

2.  ช่วยกันดูแลพื้นที่รับผิดชอบด้วยระบบ 5 ส และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม

3.  จัดบริการเชิงรุก และ เชิงรับให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และยึดหลักการมีส่วนร่วมกับชุมชนพร้อมกับการแสวงหาเครือข่ายตอบสนองต่อข้อร้องเรียนโดยยึดหลักการบริการด้วยหัวใจบริการ

4.  จะต้องพัฒนาให้เจ้าหน้าที่มีสุขอย่างพอเพียง มีความรู้สึกปลอดภัยไว้วางใจกันและกัน รู้สึกมีคุณค่า ได้รับการยอมรับ สามารถเข้าถึงศักยภาพสูงสุดของตน จนกระทั่งเกิดการปรับสู่กระบวนการทัศน์ใหม่และกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

5.  พัฒนาคุณภาพในกระบวนการต่าง ๆ ทั้งบริการและสนับสนุน

6.  ให้การดูแลผู้ป่วยด้านการส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูตามหลักวิชาชีพอย่างเป็นองค์รวม และสามารถทำให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้