วิสัยทัศน์ (Vision)

เราเป็นโรงพยาบาลที่มีสิ่งแวดล้อมสดใส ใส่ใจบริการ
บริหารดี มีมาตรฐานสากล ประชาชนและเจ้าที่มีสุข