เบอร์โทรภายใน

โซนเอื้องโมก โซนเอื้องรองเท้านารี โซนเอื้องแคทรียา
ห้องประชุมเอื้องโมก 114 ศูนย์แห่งความสุข 136 โรงครัว 195
ห้องบริหาร 116,0 ห้องผ่าตัด 158 ซักฟอก 196
แฟกซ์ 117 ห้องคลอด(สูติกรรม) 168 ห้องประชุมแคทรียา 197
ห้องผู้อำนวยการ 113 โซนเอื้องส่ามปอย งานปะปา 160
ห้องคุณอุตกฤษฏ์ 112 ห้องคุณสุทาทิพย์ 126 หน่วยจ่ายกลาง 200
ห้องฉุกเฉิน 118 ห้องการเงิน 119 บ้านพักเจ้าหน้าที่
โซนเอื้องเข็มแดง ห้องประกันสุขภาพ 138 บ้านผู้อำนวยการ 167
ศูนย์เปล/ประชาสัมพันธ์ 120 ห้องแพทย์แผนไทย 137 บ้านพักแพทย์ 162
ห้องบัตร(เวชระเบียน) 121 โซนเอื้องกุหลาบพวงชมพู บ้านพักแพทย์ 171
ห้องตรวจ OPD 123 WARD 1 145 บ้านพัก 175
ห้องตรวจ 3 130 WARD 2 148 บ้านภก.ดิถี 170
ห้องตรวจ 4 140 ห้องพิเศษ 1 ลีลาวดี 201 บ้านคุณ 172
ห้องตรวจ 5 143 ห้องพิเศษ 2 อินทนิล 202 บ้านพักเจ้าหน้าที่ 181
ห้องตรวจ6 147 ห้องพิเศษ 3 เฟื้องฟ้า 204 บ้านคุณสายทอง 182
ห้องเก็บเงิน 124 ห้องพิเศษ  4 กฤษณา บ้านคุณบุญทรัพย์ 183
ห้องยา(เภสัชกรรม) 125 ห้องพิเศษ  5 ราชพฤกษ์ 205 บ้านคุณ 184
โซนเอื้องฟ้ามุ่ย ห้องพิเศษ 6 สักทอง 206 บ้านคุณพิกุล 185
ห้องคุณรอน 128 ห้องพิเศษ 7 จามจุรี 115 บ้านคุณ 169
ห้องส่งเสริมสุขภาพ 131 ห้องพิเศษ 8 แก้วเจ้าจอม 208 บ้านคุณราตรี 188
คลินิคพิเศษ 133 ห้องพิเศษ 9 สัตบรรณ 210 บ้านคุณ 189
ห้องสุขาภิบาล 132 ห้องพิเศษ 10 สุพรรณิการ์ 209 บ้านคุณ 177
งานยาเสพติด,เอดส์,TB 129 ห้องพิเศษ 11 กาสะลอง 208 แฟลตพยาบาล
โซนเอื้องเงิน ห้องพิเศษ 12 หูกวาง 207 ห้องคุณจรูญศรี 150
ห้องทันตกรรม 139 ห้องกายภาพบำบัด 134 ห้องคุณ 151
ห้องคุณบรรจงจิต 127 สหกรณ์ร้านค้า/แม่บ้าน 146 ห้องคุณ 152
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 187 คลังพัสดุ/เวชภัณท์ 173 ห้องคุณฉันทนา 153
ห้องเอกซเรย์/ห้องสมุด 142 คลังยา 194 ห้องคุณตรีชฎา 135
ห้องชันสูตร 122 โซนเอื้องคำ
โรงซ่อมบำรุง 193
งานยานพาหนะ 198