ทำเนียบผู้บริหาร

--==ทำเนียบผู้บริหารโรงพยาบาลปาย ==--

ลำดับ ชื่อ สกุล ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1 นายแพทย์อุกฤษฏ์ มิลินทางกูร 2522-2528
2 นายแพทย์อนุรักษ์ อมรเพชรสถาพร 2528-2530
3 นายแพทย์จรินทร์ อัศวหาญฤทธิ์ 2530-2531
4 นายแพทย์สมชาย ลี่ทองอิน 2531-2538
5 นายแพทย์วรเชษฐ์ เต๋ชะรัก 2538-2540
6 นายแพทย์พิทยา เหล่ารักพงษ์ 2540-2541
7 แพทย์หญิงปฐมารักษ์ เผือกผ่อง 2541-2542
8 นายแพทย์สุเมธ องค์วรรณดี 2542-2545
9 แพทย์หญิงประณมพร ศิริภักดี 2545-2550
10 นายแพทย์สราวุธ สุพรรณพิทักษ์ 2550-2553
11 นายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร 2553-2554
12 นายแพทย์สุวิชา จียะพันธุ์ 2554-2556
13 แพทย์หญิงวลัยรัตน์ ไชยฟู 2556-2558
14 นายแพทย์วัฒนชัย วิเศษสมิต 2558-ปัจจุบัน