ผลกระทบจากหมอกควันไฟและการขอรับผ้าปิดจมูก

เนื่องจากในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี จังหวัดแม่ฮ่องสอนมักจะประบปัญหาหมอกควันไฟป่า ทำให้อากาศคุณภาพแย่ลง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน โดยเฉพาะใน 4 กลุ่มโรคสำคัญ ได้แก่
1.กลุ่มโรคทางเดินหายใจ
2.กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด
3.กลุ่มโรคตาอักเสบ และ
4.กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ
ดังนั้น
– ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีหมอกควันหรือฝุ่นละออง
– หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายกลางแจ้ง
– ดื่มน้ำมากๆ ใช้น้ำเกลือกลั้วคอ เพื่อป้องกันการเจ็บคอ
– เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะ
– ถ้าจำเป็นต้องอยู่ในสถานที่ที่มีหมอกควันหรือฝุ่นละอองให้ใช้ผ้าปิดจมูก ซึ่งสามารถขอรับได้ที่จุดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลปายนะครับ