อบรมอัคคีภัย


“วันที่ 10 – 12 กันยนยน 2557 โรงพยาบาลปาย จัดอบรม ให้ความรู้ในการรับมือ ป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์เกี่ยวกับอัคคีภัย แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปายทุกคน เพื่อความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่และผู้ป่วย และสามารถควบคุมสถานการณ์ให้มีความเสียหายน้อยที่สุด ภายใต้ชื่อโครงการ ” พร้อมเสมอเมื่อเจออัคคีภัย ” ณ ห้องประชุมแคทลียา โรงพยาบาลปาย”

From อบรมอัคคีภัย. Posted by โรงพยาบาลปาย on 9/11/2014 (Showing 40 of 54 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2