งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 57


“๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๓๐ น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานเพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรสาธารณสุขที่เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๙ ท่าน ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน”

From งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 57. Posted by โรงพยาบาลปาย on 9/15/2014 (Showing 56 of 100 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2