รพ.ปาย : ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างประเภทเหมาจ่าย

=> ตามที่ โรงพยาบาลปาย ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานของโรงพยาบาลปายนั้นบัดนี้ การสมัครสอบได้สิ้นสุดลงแล้วจึงขอประกาศผู้ได้รับการผ่านการสอบคัดเลือก ดังนี้

ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
1.นายชุติพงษ์ นันตี ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
2.ว่าที่ร้อยตรีศรินทร์ วิทยาดำรง สำรองที่ 1

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
1) นางสาวเสาวณีย์ แจ่มจันทร์   ผู้ผ่านการคัดเลิือก
2) นางสาวจันทร์ธิดา พยัคฆ์คีรี  สำรองที่ 1

ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข
1) นางสาวกิติยา มหมัติ     ผู้ผ่านการคัดเลือก
2) นางสาวมณีรัตน์ ก่านะเด  สำรองที่ 1

จึงขอให้ผู้ได้รับการสอบคัดเลือกมารายงานตัวในวันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลปาย หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์  

ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2563

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >> ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือก