ประกาศ รพ.ปาย : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก 3 ตำแหน่ง

=> ตามที่ โรงพยาบาลปาย ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานของโรงพยาบาลปายจำนวน 2 อัตรานั้น บัดนี้ การสมัครสอบได้สิ้นสุดลงแล้วจึงขอประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ดังนี้

1. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
1) นางสาวสมฤดี วีจิ่ง
2) นางสาวเสาวณีย์ แจ่มจันทร์
3) นางสาวธัญลักษณ์ ผมทำ
4) นางสาวจันทร์ธิดา พยัคฆ์คีรี
5) นางสาวศุภนุช ประดุจแกวกุล
6)นาวสาวจุฑามาศ ชูนันย์
7)นางสาววนาพร ธิมา
8)นางสาวกัลยาณี อนันต์
9)นางสาวชญานี แสงหงษ์
10) นายกฤษฎากร วงกาศ
11)นางสาวปิยธิดา สมบัติใหม่
12)นายสุรเดช ตะแก
13)นายปฏิภาณ ฤดีแก้วกล้า
14)นางสาวสุนทรี ป่าไม้งาม
15)นางสาวอรจิรา ปีระกรรณ์

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข
1) นางสาวมณีรัตน์ ก่านะเด
2) นางสาวสุมาลี พนารุ่งเรือง
3) นางสาวปิยธิดา วนากูลพิทักษ์
4) นางสาวเบญจพร ตะแก
5) นางสาวกิติยา มหมัติ
6) นายกวีรัตน์ พันพิสกุล

จึงขอให้ผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข มาเข้รับการสอบคัดเลือก ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึก ผู้ป่วยนอกใหม่ โรงพยาบาลปาย ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

=> ตามที่ โรงพยาบาลปาย ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานของโรงพยาบาลปายตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรานั้น บัดนี้ การสมัครสอบได้สิ้นสุดลงแล้วจึงขอประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ดังนี้

1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
1) นายอิทธิพล ศรีวิชัย
2) นายมนตรี อริยะ
3) ว่าที่ร้อยตรีศรินทร์ วิทยาดำรง
4) นายชุติพงษ์ นันตี
5) นายต่อศักดิ์ จะลอ

ขอให้ผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 3 ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข มาเข้รับการสอบคัดเลือก ณ ห้องประชุมเอื้องโมกข์ โรงพยาบาลปาย ในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00น.เป็นต้นไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ