ประกาศโรงพยาบาลปาย นโยบายการบริการด้านอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม


ประกาศโรงพยาบาลปาย
นโยบายการบริการด้านอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม

ด้วยโรงพยาบาลปาย มีความห่วงใยเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของเจ้าหน้าที่ทุกคนในการ
ทำงานรวมทั้งประชาชนที่มารับบริการในโรงพยาบาลและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะดำเนินการ
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล(HA) และดำเนินงานการจัดบริการด้านอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมให้ได้
มาตรฐานและมีความต่อเนื่องจึงกำหนดเป็นนโยบายด้านอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมโดยมีหลักปฏิบัติ ดังนี้
๑. โรงพยาบาลปายดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและบริการเวชกรรม
สิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้บุคลากรและประชาชนในชุมชนได้รับบริการ
ที่ดี มีประสิทธฺภาพ มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและปลอดภัย
๒. โรงพยาบาลปายจัดคลินิกเพื่อให้บริการในการคัดกรอง ประเมิน วินิจฉัย ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคจาก
การประกอบอาชีพและมลพิษจากสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการส่งต่อและฟื้นฟูสุขภาพ
๓. โรงพยาบาลปายดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้มารับบริการ ครอบครัว และชุมชนทุก
รูปแบบโดยเน้นการมีส่วนร่วมและประสานงานบูรณาการกับเครือข่ายองค์กรภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรท้องถิ่น
๔. โรงพยาบาลปายให้บริการเชิงรุกในการเฝ้าระวัง สื่สารความเสี่ยง สอบสวน ควบคุมป้องกันโรค
และภัยสุขภาพแก่ผู้มารับบริการ ครอบครัว สถานประกอบการและชุมชนทุกรูปแบบ
๕. โรงพยาบาลปายดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานการควบคุมการติด
เชื้อในโรงพยาบาลภายใต้แนวคิด Green & Clean Hospital
๖. โรงพยาบาลปายดำเนินงานเพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการรองรับภาวะฉุกเฉินด้านมลพิษทาง
สิ่งแวดล้อมตามสภาพในพื้นที่ และให้การสนับสนุนภาคีเครือข่ายรพ.สต./ญฉ๊ ในการจัดบริการอา
ชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓

( นายวัฒนชัย วิเศษสมิต )
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาย

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกอ่านได้ที่นี่ ชนิดไฟล์ .pdf