รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เพิ่มเติมคลิกที่นี่>>>> 1. EB 1 ข้อ 3 (3.1)แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว  2. EB 1 ข้อ 1 (1.1&1.2) รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ