ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2563

เพิ่มเติมคลิกที่นี่>>>>EB 1 ข้อ 1 (1.3) ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ